Werkwijze

Stap 1: Intakegesprek

Na de telefonische aanmelding bij Visser Bewindvoering wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis of op een afgesproken locatie (bijvoorbeeld bij uw hulpverlener). Dit intakegesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen wat voor oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind en hoe de financiële situatie van u eruit ziet. Daarnaast zal de bewindvoerder uitvoerig uitleggen wat beschermingsbewind inhoudt en wat voor gevolgen dit voor u heeft. Als blijkt dat beschermingsbewind past, zal het verzoekschrift worden ingevuld. Samen met andere formulieren sturen wij dit verzoekschrift naar de rechtbank.

Stap 2: Rechtszitting en beschikking

Nadat het verzoekschrift is ingediend, stuurt de rechtbank u een brief. In die brief staat precies waar, op welke dag en hoe laat de rechtszitting plaatsvindt. Verder wordt erin vermeld dat u ook zelf op de rechtszitting aanwezig moet zijn. Tijdens de rechtszitting bespreekt de kantonrechter of u wel of niet onder bewind kan worden gesteld. De beslissing van de kantonrechter wordt pas na de zitting bekendgemaakt.
De kantonrechter laat zijn besluit opschrijven in een officieel document. Dit heet een beschikking. De beschikking kunnen wij als bewindvoerder gebruiken om aan instanties als de woningbouwvereniging en de energieleverancier te bewijzen dat wij u geldzaken mogen regelen.

Stap 3: Administratie ophalen

Als wij de beschikking van de kantonrechter binnen hebben, maken wij een afspraak met u voor een thuisbezoek door één van onze medewerkers. Tijdens dat thuisbezoek neemt hij samen met u, uw administratie door. Vervolgens neemt hij alles van die administratie mee wat nodig is om uw geldzaken goed te kunnen regelen. Zaken die bij zo’n administratie horen zijn bijvoorbeeld:

 • Post
 • Bankgegevens
 • Verzekeringspapieren
 • Belastingpapieren
 • Huurovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Salarisgegevens
 • Uitkeringsgegevens
 • Gegevens over huurtoeslag
 • Gegevens over zorgtoeslag

Eventueel kunnen deze gegevens door uw hulpverlener en/of vrijwilliger thuisadministratie worden opgevraagd. Dit zal altijd in overleg met u zijn.

Stap 4: Openen bankrekeningen

Er worden 2 nieuwe rekeningen bij de SNS bank geopend: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Alle inkomsten van u (hier vallen ook zorg- en huurtoeslag onder) worden voortaan naar de beheerrekening overgemaakt en hier worden de vaste lasten van voldaan. Daarnaast wordt er wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag overgemaakt naar de leefgeld rekening, hier heeft u zelf de beschikking over (inclusief pinpas) en hiervan dienen uw kosten voor levensonderhoud van te worden voldaan.

Stap 5: Beheer bankrekeningen

Het geld dat op uw oude bankrekening(en) staat, zal door uw bewindvoerder eerst worden overgemaakt naar uw nieuwe beheerrekening. Deze oude bankrekening(en) worden vervolgens opgeheven. Vanaf dat moment kunt u er dus geen gebruik meer van maken. Uw bewindvoerder krijgt het beheer over uw tweede nieuwe bankrekeningen. Dat betekent dat hij mag bepalen wat ermee gebeurt. Wel zal hij zoveel mogelijk met u overleggen.

Stap 6: Wijziging postadres en rekeningnummer

Wanneer uw bewindvoerder uw administratie helemaal op orde heeft, stuurt hij een brief naar alle bedrijven en instanties aan wie u geld betaalt of van wie u geld ontvangt. Bijvoorbeeld de belastingdienst, het waterbedrijf, de energieleverancier, het UWV en uw werkgever. Aan al deze bedrijven en instanties vragen wij:

 1. Of zij voortaan alle post die voor u bestemd is, naar ons willen sturen;
 2. Of zij gebruik willen maken van uw nieuwe rekeningnummer. Dat betekent dus dat als ze geld aan u moeten betalen, ze dat op uw beheerrekening moeten storten. En als ze geld van u krijgen, dat wij dit van diezelfde rekening afhalen.

Van deze bedrijven en instanties ontvangt u dan geen post meer thuis. Die post komt bij ons binnen en wordt voortaan geopend en bewaard door uw bewindvoerder. Ook het contact met deze bedrijven en instanties, en het betalen van uw rekeningen wordt door hem geregeld.

Stap 7: Budgetplan

Als uw inkomen voor het eerst is binnengekomen op uw nieuwe beheerrekening, maakt uw bewindvoerder een budgetplan voor u. In dat budgetplan staat wat u welke maand aan geld binnenkrijgt en wat u elke maand uitgeeft. Op die manier kan uw bewindvoerder goed in de gaten houden wat er precies met uw geld gebeurt. Bovendien kan hij met behulp van zo’n plan ervoor zorgen dat er steeds voldoende geld is om al uw rekeningen te kunnen betalen. Hierbij zal dus meteen blijken of er aanpassingen dienen plaats te vinden in het bestedingspatroon.

Stap 8: Leefgeld

Leefgeld is het geld dat binnenkomt op uw leefgeldrekening en dat u mag gebruiken voor het doen van boodschappen en andere persoonlijke uitgaven, zoals cadeautjes en uitgaan. Wanneer uw bewindvoerder uw budgetplan klaar heeft, zal hij afspraken met u maken over hoeveel leefgeld er iedere week naar uw leefgeldrekening zal worden overgemaakt. Dit bedrag staat in principe vast, maar als het nodig is, kan uw bewindvoerder het ook verhogen of verlagen.

 

Overige belangrijke zaken

Schulden

Indien blijkt dat de cliënt schulden heeft, zal er een inventarisatie worden gemaakt van het totaal aantal schuldeisers en de hoogte van de vorderingen. Indien blijkt dat de schulden oplosbaar zijn en binnen een redelijke termijn kunnen worden voldaan dan zal de bewindvoerder betalingsafspraken met de schuldeisers maken. Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie dan zal de bewindvoerder de cliënt begeleiden bij het aanvragen van een minnelijke of wettelijke schuldsanering. Hierbij wordt aansluiting gezocht met een gemeentelijke schuldhulpverlening.

Aanloopproblemen bij aanvang bewindvoering

Het opstarten van het beschermingsbewind neemt enige tijd in beslag. U dient er rekening mee te houden dat dit zo’n 2 tot 3 maanden kan duren. Zolang het inkomen nog niet door Visser Bewindvoering wordt ontvangen blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betalingen van de vaste lasten.

Reserveringen

In verband met onvoorziene uitgaven of niet maandelijkse kosten wordt er, indien dat mogelijk is, een bepaald bedrag per maand gereserveerd. Uitgangspunt is dat er continue een bedrag beschikbaar is voor onvoorziene uitgaven en incidentele betalingen zoals bijvoorbeeld een zoekgeraakte ID-kaart, defecte koelkast of wasmachine. Het spreekt voor zich dat reserveren alleen mogelijk, is indien er voldoende financiële ruimte is.

Aanvragen (extra) leefgeld

Het verstrekken van extra leefgeld is mogelijk, indien hiervoor ruimte beschikbaar is. Mocht er naast de noodzakelijke reserveringen extra geld beschikbaar zijn, kunt u hierom vragen. De bewindvoerder zal hierin een zorgvuldige afweging maken van de mogelijkheden.

Kinderbijslag/toeslagen/vakantiegeld

Alle inkomsten van de cliënt worden naar de beheerrekening overgemaakt. Het vakantiegeld, de kinderbijslag en de belastingtoeslagen worden dus volledig naar de beheerrekening van Visser Bewindvoering overgemaakt. Deze inkomsten worden evenals de reguliere inkomsten uit arbeid of uitkering besteed aan de uitvoering van het budgetplan.

Spelregels 

Om daadwerkelijk financieel relevant te zijn, zijn er een aantal belangrijke spelregels van toepassing:

 • U als cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, het aanwezige vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen. De cliënt zorgt er voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder;
 • U dient telefonisch, via whatsapp of per email bereikbaar te zijn zodat de samenwerking soepel kan verlopen;
 • Indien u nog post ontvangt van een crediteur, schuldeiser, incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dient u deze met spoed naar ons te sturen;
 • U houdt zich aan de financiële afspraken die we met u maken;
 • U mag geen nieuwe schulden maken;
 • U als cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de bewindvoerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.