Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Door geestelijke en/of lichamelijke beperkingen blijken mensen soms niet (meer) in staat te zijn om hun financiële belangen zelf naar behoren waar te nemen. Hierdoor kunnen ernstige financiële problemen ontstaan. Om iemand tegen zichzelf of de buitenwereld te beschermen kan beschermingsbewind een uitkomst bieden. Bij beschermingsbewind krijgt de hulpbehoevende een bewindvoerder toegewezen die de financiële zaken van de cliënt voortaan zal regelen. Een bewindvoerder beheert de inkomsten van de cliënt en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten worden voldaan. De bewindvoerder zorgt er bovendien voor dat de kans op eventuele nieuwe schulden kleiner worden en dat er een oplossing wordt gezocht voor bestaande schulden, indien deze aanwezig zijn. Daarnaast adviseert de bewindvoerder over hoe inkomsten zijn te vergroten en uitgaven te verlagen. De bewindvoerder zorgt er bovendien voor dat de cliënt alle mogelijke voorzieningen benut zoals o.a. bijzondere bijstand, zorg/huur toeslag, kwijtschelding, gemeentelijke belastingen en doet hij indien nodig aangifte van de inkomstenbelasting.

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige personen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om hun financiële belangen waar te nemen.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

De duur van het beschermingsbewind is afhankelijk van de situatie van de cliënt en kan tijdelijk of permanent zijn. De kantonrechter beoordeelt periodiek hoe lang het bewind duurt. Uitgangspunt van Visser Bewindvoering is dat het bewind zo kort mogelijk duurt en dat dit zo snel mogelijk wordt opgeheven zodra de cliënt weer zelf in staat is om zijn financiële belangen te behartigen. U kunt zelf verzoeken om opheffing van het bewind, de bewindvoerder kan hier eveneens een verzoek toe indienen. De kantonrechter beoordeelt uiteindelijk of de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het bewind kan worden opgeheven.