Privacyreglement Visser Bewindvoering
Visser Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder te doen. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt dat van ons. Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Gegeven die wij verzamelen en de wijze waarop wij die verzamelen
Onderstaande gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbende in het kader van bewindvoering. Visser Bewindvoering vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt, belastingaangifte verricht etc.

Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering is uitgesproken.

Gegevensverzameling
Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde het beschermingsbewind uit te voeren.

Persoonsgegevens:
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van het beschermingsbewind.

Bevoegdheden
De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft Visser Bewindvoering bij beschikking aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de gegevens te verzamelen en te verwerken.

Klantgegevens
De bewindvoerder kan op grond van de beschikking van de kantonrechter gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van bewindvoerder.

Verstrekken van gegevens:
De bewindvoerder kan op grond van de beschikking gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de taak van de bewindvoerder.

Hoe wij uw informatie gebruiken?
We gebruiken informatie die wij over u verzamelen of die u verstrekt, inclusief eventuele persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze bedrijfsdoeleinden, waaronder:

*het voldoen aan de verplichtingen jegens de Rechtbank;
*de financiële verwerking van uw banktransacties;
*opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van u;
*de communicatie van boodschappen aan u;
*het aanpassen van overeenkomsten tussen u en derden in het kader van uw financieel beheer;
*het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;
*ter vervulling van onze verplichtingen en onze rechten die voortvloeien uit contracten aangegaan tussen u en ons, met inbegrip van facturering en incasso.

Vrijgeven van uw informatie
Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen of die u ons aanbiedt zoals beschreven in dit reglement vrijgeven:
• aan overheidsinstanties, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken ter ondersteuning van ons bedrijf en die contractueel gehouden zijn aan de verplichting om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor we hen de informatie verschaffen;
• om het doel waarvoor u de informatie verstrekt te vervullen, namelijk het behartigen van uw vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen;
• voor enig ander doel waarvoor u de gegevens verstrekt;
• enkel met uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook verstrekken:
• om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of wettelijk proces;
• als we geloven dat openbaarmaking nodig of wenselijk is om de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Visser Bewindvoering te waarborgen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de bescherming tegen fraude;

Visser Bewindvoering verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.
Zoals aangegeven kan Visser Bewindvoering gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Visser Bewindvoering, indien van toepassing, verwerkersovereenkomsten gesloten.

Delen met anderen
Visser Bewindvoering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Zij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming altijd schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Waar wij de gegevens bewaren
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken. Alleen medewerkers van Visser Bewindvoering krijgen toegang tot uw gegevens.

Visser Bewindvoering maakt gebruik van de volgende applicaties:

– OnView van leverancier Linfosys te Goirle, voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het bewaken van uw budget, het verrichten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording;
– E-boekhouden.nl, handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SkillSource B.V. Statutair gevestigd te Aarle-Rixtel, voor de financiële administratie van het kantoor en het factureren van de kosten van bewindvoering;
– Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekeningen lopen;
– Centridox B.V. te Hilversum. primair voor e-mail verkeer en opslag van documenten.

Hoe lang wij de gegevens bewaren?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of – in het geval van bewindvoering:
– wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd.
In geval van benoeming door de kantonrechter of indien er een overeenkomst budgetbeheer tot stand is gekomen, houden wij ons aan de wettelijke dossier-bewaartermijn van 7 jaar.

Beeldmateriaal op de website
Visser Bewindvoering maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door eigen medewerkers zijn vervaardigd. De animatie over ‘bewind’ is geplaatst met toestemming van de Rechtspraak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij ze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@visserbewind.nl of naar Postbus 34, 3417 ZG Montfoort. Visser Bewindvoering zal in maximaal twee werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. In geval van het verzoek tot verwijdering houden wij ons aan de wettelijke dossier bewaarplicht van 7 jaar.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw banktransacties, budgetplan en schuldenoverzicht in OnView te kunnen raadplegen. U krijgt dan van ons een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u via onze site www.visserbewind.nl kunt inloggen.

Beveiliging
Visser Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Visser Bewindvoering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Visser Bewindvoering verzamelde persoonsgegevens en financiële gegevens, neem dan contact met ons op.

https://www.visserbewind.nl is een website van Visser Bewindvoering. Visser Bewindvoering is een handelsnaam van Visser Bewindvoering en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 70317429.

Visser Bewindvoering is te bereiken:
– via de post op het adres Postbus 34, 3417 ZG Montfoort;
– per mail op info@visserbewind.nl;
– per telefoon op 06 11 47 17 57 (van maandag–vrijdag van 9.00 uur–12.00 uur).